…………………………

Prof. dr hab. Honorata Sosnowska………..
Ekspert ds. teorii społecznego wyboru
Kierowniczka Katedry Matematyki……….
i Ekonomii Matematycznej………………………
Szkoła Główna Handlowa

 

dr Krzysztof Przybyszewski
Politolog, psycholog ekonomiczny
Ekspert ds. badań nad podejmowaniem decyzji
Akademia Leona Koźmińskiego
.
[11.III.2015]

Wynik II tury nie jest oczywisty – wyniki wskazują na to, że zwycięstwo Komorowskiego w II turze wcale nie jest pewne.

W badaniu zastosowano autorską metodę przewidywania wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w oparciu o zestawienie wyników głosowania większościowego (wybór jednego kandydata) z wynikami głosowania aprobującego[1] (podział kandydatów na liście na dwie kategorie: „akceptowanych” i „innych”).

Głosowanie większościowe zbiera na pierwsze preferencje wyborców, natomiast głosowanie aprobujące, za sprawą możliwości oddania głosu na dowolną liczbę kandydatów pozwala na swoiste oszacowanie „głębokości” potencjału poparcia – ustalenie liczby wyborców akceptujących danego kandydata, mogących oddać na niego głos w II turze w sytuacji gdy preferowany przez nich kandydat odpadnie z wyborów. Mówiąc najprościej, jest to metoda pozwalająca na oszacowanie liczebności „ukrytego elektoratu” każdego z kandydatów, bez uciekania się do zadawania wariantowych pytań na kogo respondenci przeniosą swój głos jeżeli ich kandydat odpadnie w pierwszej turze. Metoda ta była już z powodzeniem stosowana w poprzednich wyborach prezydenckich.

Podstawową zaletą takiej metody badania preferencji politycznych jest to, że pozwala na łatwe wyodrębnienie podstawowych kilku modeli poparcia dla kandydatów.

Zauważmy, że znajdziemy kandydatów, którzy są wybierani i akceptowani przez podobną liczbę wyborców – w tym przypadku można twierdzić, że ich wyborcy rzeczywiście głosują na nich (a nie przeciw komuś, czy strategicznie), ale taki wzór oznacza także, że ich poparcie zbliża się do efektu sufitowego. Kolejną możliwą sytuacją, będzie wzór wyników, w którym wybór ma większą wartość niż akceptacja – w przypadku takiego kandydata można zakładać, że zbiera głosy „przeciw” komuś innemu. Jeżeli chodzi o liderów sondażowych najbardziej interesujące będą wyniki, w których współczynnik akceptacji jest znacząco wyższy niż współczynnik wyboru. Oznacza to istnienie ukrytego elektoratu kandydata wśród wyborców planujących oddać głos na kogoś innego. Dokładniejsza analiza rozkładu tych wartości (wskaźniki przewag w naszych analizach) pozwala na ustalenie tego, jaka koalicja zawarta pomiędzy turami może dostarczyć kandydatowi najwięcej głosów w II turze wyborów.

Proponowana przez nas metoda badania preferencji pozwala także na szczegółowe analizy segmentacyjne ukrytego elektoratu (czyli akceptujących danego kandydata wyborców planujących w I turze oddać głos na inną osobę), co w połączeniu z danymi o cechach socjo-demograficznych i deklarowanych poglądach, pozwoli na zaplanowanie kampanii przed II turą.

.

Analiza ukrytego elektoratu – przykład danych historycznych

Nasza metoda pozwala oczywiście na wskazanie wyniku I tury (wynik głosowania większościowego) i porównanie go ze wskaźnikami akceptowania kandydatów na stanowisku prezydenta – możliwe jest bowiem to, że w obu wersjach głosowania wskazanie wyborców padnie na inną osobę. Dla przewidywania wyników II tury ważne jest w jaki sposób przewaga jednego kandydata nad drugim zmieni się w zależności od tego, czy pytamy o większościowy wybór, czy akceptację. Służy temu tabela przewag par kandydatów w zależności od zastosowanej metody. Poniżej przedstawimy przykładową tabelę opartą o dane historyczne.

            W wierszach i kolumnach umieszczono liczbę wskazań na kandydatów, pierwsza liczba dotyczy metody tradycyjnej, druga – glosowania aprobującego. Liczbę wskazań ustalonego kandydata (według kolumn) podzielono przez liczbę wskazań innych kandydatów (według wierszy). Otrzymano w ten sposób współczynniki przewag. Pierwsza z liczb dotyczy głosowania metodą tradycyjną, druga za pomocą głosowania aprobującego. Otrzymany współczynnik to iloraz liczby wskazań kandydata w danej kolumnie nad kandydatem w danym wierszu.

[1] Głosowanie aprobujące (akceptujące, approval voting) polega na tym, że głosujący zaznacza te kandydatury, które na danym stanowisku akceptuje. Głosujący może zaznaczyć liczbę kandydatów wahającą się od 0 (może nie akceptować żadnego) do liczby równej liczbie wszystkich kandydatów (akceptuje wszystkich). Następnie zlicza się, ilu głosujących zaaprobowało danego kandydata – wygrywa ten kandydat, który zebrał najwie,cej „zaaprobowań”. Pełny opis i opracowanie teoretyczne znajdzie Czytelnik w pracy Bramsa i Fisburna „Approval Voting” (1982), w polskiej literaturze zaś w książkach Hołubca i Mercika (1992), Mercika (1999), Hamana (2003), czy artykule Sosnowskiej (1999).   Techniczną zaletą tej metody głosowania jest również to, że przeprowadza się je w jednej turze, uzyskując wyniki oddające coś więcej niż tylko pierwszą preferencję wyborców. Z perspektywy procesu podejmowania decyzji, z badań wiadomo, że metoda ta nie obciąża respondentów poznawczo bardziej niż proste głosowanie większościowe (Malawski, Przybyszewski i Sosnowska; 2011).

Slajd1

Analizując tabelę współczynników przewag można wyciągnąć następujące wnioski

Współczynniki przewag Tuska nad innymi kandydatami maleją w przypadku głosowania aprobującego (w parze Tusk-Kaczyński z 1,89 do 1,40), zaś współczynnik przewagi Kaczyńskiego nad Tuskiem w przypadku głosowania aprobującego znacznie rośnie w porównaniu z metodą większościową (z 0,53 do 0,71). W głosowaniu aprobującym rośnie też współczynnik przewagi Kaczyńskiego nad Cimoszewiczem, w przypadku Leppera utrzymuje się on na tym samym poziomie, wyraźnie maleje w przypadku Borowskiego. To znaczy, że gdy mowa o akceptacji dla wielu różnych kandydatów (czyli w głosowaniu aprobującym) Tusk w porównaniu ze wszystkimi kandydatami tracił, zaś Kaczyński w porównaniu z  Tuskiem i Cimoszewiczem zyskiwał. Taki wzór wyników można interpretować jako potencjalny przepływ elektoratu w II turze (ukryty elektorat L. Kaczyńskiego).

Obecne badanie[2] (ARIADNA)

Analiza liczby głosów.

W tradycyjnym glosowaniu większościowym, gdy wybierany jest jeden kandydat, Bronisław Komorowski dostał 478 głosów na 1008 badanych, co oznacza, że gdyby wybory miały się odbywać w dniu sondażu, to z dużym prawdopodobieństwem konieczna byłaby druga tura. Natomiast w głosowaniu aprobującym, gdy każdy z głosujących zaznacza wszystkich, których aprobuje jako prezydenta,  Bronisław Komorowski dostał 533 głosy czyli o 55 głosów więcej, co stanowi nieco ponad 5%. Można przyjąć, że oprócz tych, którzy głosowali pierwszej turze, tylko osoby  z tych 5% bez dodatkowych nacisków ze strony liderów partyjnych, czy istotnych zmian w postrzeganiu kandydata, będą skłonne zagłosować na Bronisława Komorowskiego w drugiej turze. To bardzo mało.

Może to wystarczyć do wygranej, ale w przypadku szerszej koalicji kilku pozostałych pretendentów do prezydentury (np. Andrzej Duda + Magdalena Ogórek + Janusz Palikot; razem 511 głosów aprobujących) może zdarzyć się też przegrana Komorowskiego w drugiej turze. Oczywiście taka (a także) szersza koalicja jest trudna politycznie, ale czasami zdarzają się koalicje zaskakujące.

Warto zwrócić uwagę na liczby głosów uzyskanych przez Andrzeja Dudę. Uzyskał 183 glosy w głosowaniu tradycyjnym i 161 w aprobującym. Czyli mniej osób go aprobuje, niż na niego głosuje. W naszych poprzednich badaniach również zdarzały się sytuacje, gdy ktoś wybiera nieaprobowanego kandydata,  zwłaszcza gdy głosowania nie następują bezpośrednio po sobie. W przypadku tego badania różnica jest dość znaczna i wynosi nieco ponad 12% głosów oddanych w głosowaniu tradycyjnym. Interpretuję to w ten sposób, że w momencie sondażu 12% wyborców Dudy nie było pewnych swego wyboru. Takim wahaniom może sprzyjać fakt, że sondaż  odbył się w bardzo krótkim czasie po konwencji wyborczej.

 .

Analiza współczynników przewag (patrz tabela 2)

Współczynniki przewag zostały obliczone według formuły: liczba głosów oddana na kandydata z kolumny podzielona przez liczbę głosów oddanych na kandydata z wiersza, osobno dla każdego typu głosowania. Tak więc np. w przypadku Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy te wartości to odpowiednio: 2,61 to wartość współczynnika przewagi Komorowskiego nad Dudą (czyli tyle razy więcej osób wybiera Komorowskiego niż Dudę) w głosowaniu tradycyjnym, oraz 3,31 dla głosowania aprobującego. Oznacza to, że przewaga Komorowskiego nad Dudą rośnie w głosowaniu aprobującym. Mamy więc do czynienia z ujawnieniem się pozytywnie nastawionego do Komorowskiego ukrytego elektoratu.

Slajd2

Inaczej jest,  gdy chodzi o porównanie wyniku Komorowskiego i każdego z pozostałych kandydatów. W tych parach, w głosowaniu aprobującym Komorowski ma mniejszą przewagę niż w większościowym, co oznacza, że jako kandydat aprobowany traci na sile w porównaniu z pozostałymi (oprócz Dudy) kandydatami. Oczywiście, wszystkie przewagi Komorowskiego są znacznie większe od 1, więc na podstawie tego sondażu trudno określić kandydata, który wejdzie do drugiej tury.

Wśród pozostałych kandydatów po eliminacji Kowalskiego jako mającego śladowe liczby głosów tylko Jarubas nie ma wśród swoich przewag tych zbliżonych do 1 w głosowaniu aprobującym. Oznacza to, że pozostali kandydaci (Duda, Palikot, Ogórek i Korwin-Mikke) mogą być brani pod uwagę na bazie tego sondażu jako kandydaci do drugiej tury. Natomiast potencjalny wynik drugiej tury nie jest wcale oczywisty – zsumowane głosy aprobujące dla potencjalnych kontrkandydatów z II tury mają siłę zbliżoną do wyniku Komorowskiego.

 

[1] Głosowanie aprobujące (akceptujące, approval voting) polega na tym, że głosujący zaznacza te kandydatury, które na danym stanowisku akceptuje. Głosujący może zaznaczyć liczbę kandydatów wahającą się od 0 (może nie akceptować żadnego) do liczby równej liczbie wszystkich kandydatów (akceptuje wszystkich). Następnie zlicza się, ilu głosujących zaaprobowało danego kandydata – wygrywa ten kandydat, który zebrał najwie,cej „zaaprobowań”. Pełny opis i opracowanie teoretyczne znajdzie Czytelnik w pracy Bramsa i Fisburna „Approval Voting” (1982), w polskiej literaturze zaś w książkach Hołubca i Mercika (1992), Mercika (1999), Hamana (2003), czy artykule Sosnowskiej (1999).   Techniczną zaletą tej metody głosowania jest również to, że przeprowadza się je w jednej turze, uzyskując wyniki oddające coś więcej niż tylko pierwszą preferencję wyborców. Z perspektywy procesu podejmowania decyzji, z badań wiadomo, że metoda ta nie obciąża respondentów poznawczo bardziej niż proste głosowanie większościowe (Malawski, Przybyszewski i Sosnowska; 2011).

[2] Pomiar został przeprowadzony w dniach 7 – 10 lutego 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1008 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Zobacz inne artykuły >>>

.

113 komentarzy to “Przewidywania wyników wyborów prezydenckich w badaniach”
 1. albi

  Polacy emigrują, bo w kraju nikt nie dał im perspektyw i szans na lepsze życie.

 2. judi bola

  this article is very good and also very useful for me and many people, I really hope you keep on doing good article like this. I also invite you to visit other good websites judi bola

 3. andreeuking

  the article very good and 1 also very useful for me and many people, I hope you keep on do good article. I also invite you to other websites idn poker

 4. dewapoker

  Pemilihan presiden Amerika Serikat adalah salah satu faktor yang berpengaruh tidak hanya pada pasar lokal tetapi juga
  ekonomi global. Peneliti harus lebih memperhatikan
  peristiwa politik dan bagaimana mereka memengaruhi pembangunan
  pasar lokal yang kompetitif di samping pengaruhnya terhadap
  ekonomi global

Trackbacks/Pingbacks

 1.  Projekcja wyników II tury w oparciu o głosowanie aprobujące | Tajniki Polityki
 2.  Analiza sondażu za pomocą metod głosowania aprobującego | Tajniki Polityki
 3.  My Homepage
 4.  International News
 5.  california cornhole
 6.  Qual è il numero?
 7.  Was ist das für eine Nummer?
 8.  Elektroversand
 9.  business setup consultants in dubai
 10.  kto to
 11.  książki jeździeckie
 12.  https://przedszkolelidzbark.pl/
 13.  vpn
 14.  http://funkymedia-opinie.pl/
 15.  buy igtv views
 16.  1p lsd
 17.  live sex cams
 18.  fun88
 19.  game danh bai doi tien mat
 20.  카지노 사이트
 21.  ca cuoc sbobet
 22.  pirate bay proxy list
 23.  Online Shopping
 24.  site
 25.  thuat ngu ca do bong da truc tuyen
 26.  Layla
 27.  bong da cuoc
 28.  soi keo thom toi nay
 29.  https://www.concretefloorpolisher.co.uk
 30.  Cannabis Oil
 31.  buy medical marijuana online
 32.  kinh nghiem choi sicbo
 33.  SEO
 34.  dominoqq
 35.  tipobetr,tipobetr.com,https://tipobetr.com
 36.  live sex cams
 37.  what is h prescription drug
 38.  ti so & ti le 2 in 1
 39.  vao 12 bet
 40.  vn 88
 41.  tempobet
 42.  child porn
 43.  gay porn
 44.  12betvn88
 45.  cac giai bong da tren the gioi
 46.  choi loto
 47.  https://best-123movies.com/
 48.  solarmovie.gallery
 49.  двухконтурный котел газовый
 50.  trust pharmacy canada
 51.  canadian pharmacy cialis
 52.  northwestpharmacy
 53.  keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html
 54.  https://gwertvb.mystrikingly.com/
 55.  canadian pharmacy cialis
 56.  https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07
 57.  chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19
 58.  https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/
 59.  https://pharmacy-online.yolasite.com/
 60.  kevasw.webgarden.com
 61.  62553dced4718.site123.me
 62.  https://seketu.gonevis.com/high-10-tips-with-order-medicine-online-1/
 63.  https://site128620615.fo.team/
 64.  canadian pharmacies online prescriptions
 65.  https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/
 66.  canadian pharmacycanadian pharmacy
 67.  fwervs.gumroad.com
 68.  buy cheap cialis on line
 69.  sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health
 70.  https://626106aa4da69.site123.me/blog/new-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg
 71.  buy cialis
 72.  hsoybn.estranky.skclankytadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html
 73.  pharmacy
 74.  https://kewertyn.wordpress.com/2022/04/27/expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution/
 75.  canadadrugs
 76.  https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/
 77.  https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html
 78.  northwest pharmacy canada
 79.  626f977eb31c9.site123.mebloghow-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1
 80.  https://canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com/
 81.  canada pharmacies online
 82.  https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1
 83.  https://deiun.flazio.com/
 84.  canadian pharmacy uk delivery
 85.  kerntyas.gonevis.comthe-mafia-guide-to-online-pharmacies
 86.  https://kerbnt.flazio.com/
 87.  canadian pharmacies online prescriptions
 88.  http://ime.nu/cialisonlinei.com
 89.  womed7.wixsite.compharmacy-onlinepostnew-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed
 90.  canadian medications
 91.  safe canadian online pharmacies
 92.  gewrt.usluga.me
 93.  pharmacy-online.webflow.io
 94.  canadian-pharmacy.webflow.io
 95.  site273035107.fo.team
 96.  https://site656670376.fo.team/
 97.  canadian pharmacy cialis
 98.  pharmacy
 99.  canadian pharmacy online 24
 100.  https://kawsear.fwscheckout.com/
 101.  pharmacies.bigcartel.com
 102.  canadian rx
 103.  https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html
 104.  canada online pharmacy
 105.  viagra canada
 106.  canada online pharmacies
 107.  http://aonubs.website2.me/

Skomentuj...