…………………………

Prof. dr hab. Honorata Sosnowska………..
Ekspert ds. teorii społecznego wyboru
Kierowniczka Katedry Matematyki……….
i Ekonomii Matematycznej………………………
Szkoła Główna Handlowa

 

dr Krzysztof Przybyszewski
Politolog, psycholog ekonomiczny
Ekspert ds. badań nad podejmowaniem decyzji
Akademia Leona Koźmińskiego
.
[11.III.2015]

Wynik II tury nie jest oczywisty – wyniki wskazują na to, że zwycięstwo Komorowskiego w II turze wcale nie jest pewne.

W badaniu zastosowano autorską metodę przewidywania wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w oparciu o zestawienie wyników głosowania większościowego (wybór jednego kandydata) z wynikami głosowania aprobującego[1] (podział kandydatów na liście na dwie kategorie: „akceptowanych” i „innych”).

Głosowanie większościowe zbiera na pierwsze preferencje wyborców, natomiast głosowanie aprobujące, za sprawą możliwości oddania głosu na dowolną liczbę kandydatów pozwala na swoiste oszacowanie „głębokości” potencjału poparcia – ustalenie liczby wyborców akceptujących danego kandydata, mogących oddać na niego głos w II turze w sytuacji gdy preferowany przez nich kandydat odpadnie z wyborów. Mówiąc najprościej, jest to metoda pozwalająca na oszacowanie liczebności „ukrytego elektoratu” każdego z kandydatów, bez uciekania się do zadawania wariantowych pytań na kogo respondenci przeniosą swój głos jeżeli ich kandydat odpadnie w pierwszej turze. Metoda ta była już z powodzeniem stosowana w poprzednich wyborach prezydenckich.

Podstawową zaletą takiej metody badania preferencji politycznych jest to, że pozwala na łatwe wyodrębnienie podstawowych kilku modeli poparcia dla kandydatów.

Zauważmy, że znajdziemy kandydatów, którzy są wybierani i akceptowani przez podobną liczbę wyborców – w tym przypadku można twierdzić, że ich wyborcy rzeczywiście głosują na nich (a nie przeciw komuś, czy strategicznie), ale taki wzór oznacza także, że ich poparcie zbliża się do efektu sufitowego. Kolejną możliwą sytuacją, będzie wzór wyników, w którym wybór ma większą wartość niż akceptacja – w przypadku takiego kandydata można zakładać, że zbiera głosy „przeciw” komuś innemu. Jeżeli chodzi o liderów sondażowych najbardziej interesujące będą wyniki, w których współczynnik akceptacji jest znacząco wyższy niż współczynnik wyboru. Oznacza to istnienie ukrytego elektoratu kandydata wśród wyborców planujących oddać głos na kogoś innego. Dokładniejsza analiza rozkładu tych wartości (wskaźniki przewag w naszych analizach) pozwala na ustalenie tego, jaka koalicja zawarta pomiędzy turami może dostarczyć kandydatowi najwięcej głosów w II turze wyborów.

Proponowana przez nas metoda badania preferencji pozwala także na szczegółowe analizy segmentacyjne ukrytego elektoratu (czyli akceptujących danego kandydata wyborców planujących w I turze oddać głos na inną osobę), co w połączeniu z danymi o cechach socjo-demograficznych i deklarowanych poglądach, pozwoli na zaplanowanie kampanii przed II turą.

.

Analiza ukrytego elektoratu – przykład danych historycznych

Nasza metoda pozwala oczywiście na wskazanie wyniku I tury (wynik głosowania większościowego) i porównanie go ze wskaźnikami akceptowania kandydatów na stanowisku prezydenta – możliwe jest bowiem to, że w obu wersjach głosowania wskazanie wyborców padnie na inną osobę. Dla przewidywania wyników II tury ważne jest w jaki sposób przewaga jednego kandydata nad drugim zmieni się w zależności od tego, czy pytamy o większościowy wybór, czy akceptację. Służy temu tabela przewag par kandydatów w zależności od zastosowanej metody. Poniżej przedstawimy przykładową tabelę opartą o dane historyczne.

            W wierszach i kolumnach umieszczono liczbę wskazań na kandydatów, pierwsza liczba dotyczy metody tradycyjnej, druga – glosowania aprobującego. Liczbę wskazań ustalonego kandydata (według kolumn) podzielono przez liczbę wskazań innych kandydatów (według wierszy). Otrzymano w ten sposób współczynniki przewag. Pierwsza z liczb dotyczy głosowania metodą tradycyjną, druga za pomocą głosowania aprobującego. Otrzymany współczynnik to iloraz liczby wskazań kandydata w danej kolumnie nad kandydatem w danym wierszu.

[1] Głosowanie aprobujące (akceptujące, approval voting) polega na tym, że głosujący zaznacza te kandydatury, które na danym stanowisku akceptuje. Głosujący może zaznaczyć liczbę kandydatów wahającą się od 0 (może nie akceptować żadnego) do liczby równej liczbie wszystkich kandydatów (akceptuje wszystkich). Następnie zlicza się, ilu głosujących zaaprobowało danego kandydata – wygrywa ten kandydat, który zebrał najwie,cej „zaaprobowań”. Pełny opis i opracowanie teoretyczne znajdzie Czytelnik w pracy Bramsa i Fisburna „Approval Voting” (1982), w polskiej literaturze zaś w książkach Hołubca i Mercika (1992), Mercika (1999), Hamana (2003), czy artykule Sosnowskiej (1999).   Techniczną zaletą tej metody głosowania jest również to, że przeprowadza się je w jednej turze, uzyskując wyniki oddające coś więcej niż tylko pierwszą preferencję wyborców. Z perspektywy procesu podejmowania decyzji, z badań wiadomo, że metoda ta nie obciąża respondentów poznawczo bardziej niż proste głosowanie większościowe (Malawski, Przybyszewski i Sosnowska; 2011).

Slajd1

Analizując tabelę współczynników przewag można wyciągnąć następujące wnioski

Współczynniki przewag Tuska nad innymi kandydatami maleją w przypadku głosowania aprobującego (w parze Tusk-Kaczyński z 1,89 do 1,40), zaś współczynnik przewagi Kaczyńskiego nad Tuskiem w przypadku głosowania aprobującego znacznie rośnie w porównaniu z metodą większościową (z 0,53 do 0,71). W głosowaniu aprobującym rośnie też współczynnik przewagi Kaczyńskiego nad Cimoszewiczem, w przypadku Leppera utrzymuje się on na tym samym poziomie, wyraźnie maleje w przypadku Borowskiego. To znaczy, że gdy mowa o akceptacji dla wielu różnych kandydatów (czyli w głosowaniu aprobującym) Tusk w porównaniu ze wszystkimi kandydatami tracił, zaś Kaczyński w porównaniu z  Tuskiem i Cimoszewiczem zyskiwał. Taki wzór wyników można interpretować jako potencjalny przepływ elektoratu w II turze (ukryty elektorat L. Kaczyńskiego).

Obecne badanie[2] (ARIADNA)

Analiza liczby głosów.

W tradycyjnym glosowaniu większościowym, gdy wybierany jest jeden kandydat, Bronisław Komorowski dostał 478 głosów na 1008 badanych, co oznacza, że gdyby wybory miały się odbywać w dniu sondażu, to z dużym prawdopodobieństwem konieczna byłaby druga tura. Natomiast w głosowaniu aprobującym, gdy każdy z głosujących zaznacza wszystkich, których aprobuje jako prezydenta,  Bronisław Komorowski dostał 533 głosy czyli o 55 głosów więcej, co stanowi nieco ponad 5%. Można przyjąć, że oprócz tych, którzy głosowali pierwszej turze, tylko osoby  z tych 5% bez dodatkowych nacisków ze strony liderów partyjnych, czy istotnych zmian w postrzeganiu kandydata, będą skłonne zagłosować na Bronisława Komorowskiego w drugiej turze. To bardzo mało.

Może to wystarczyć do wygranej, ale w przypadku szerszej koalicji kilku pozostałych pretendentów do prezydentury (np. Andrzej Duda + Magdalena Ogórek + Janusz Palikot; razem 511 głosów aprobujących) może zdarzyć się też przegrana Komorowskiego w drugiej turze. Oczywiście taka (a także) szersza koalicja jest trudna politycznie, ale czasami zdarzają się koalicje zaskakujące.

Warto zwrócić uwagę na liczby głosów uzyskanych przez Andrzeja Dudę. Uzyskał 183 glosy w głosowaniu tradycyjnym i 161 w aprobującym. Czyli mniej osób go aprobuje, niż na niego głosuje. W naszych poprzednich badaniach również zdarzały się sytuacje, gdy ktoś wybiera nieaprobowanego kandydata,  zwłaszcza gdy głosowania nie następują bezpośrednio po sobie. W przypadku tego badania różnica jest dość znaczna i wynosi nieco ponad 12% głosów oddanych w głosowaniu tradycyjnym. Interpretuję to w ten sposób, że w momencie sondażu 12% wyborców Dudy nie było pewnych swego wyboru. Takim wahaniom może sprzyjać fakt, że sondaż  odbył się w bardzo krótkim czasie po konwencji wyborczej.

 .

Analiza współczynników przewag (patrz tabela 2)

Współczynniki przewag zostały obliczone według formuły: liczba głosów oddana na kandydata z kolumny podzielona przez liczbę głosów oddanych na kandydata z wiersza, osobno dla każdego typu głosowania. Tak więc np. w przypadku Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy te wartości to odpowiednio: 2,61 to wartość współczynnika przewagi Komorowskiego nad Dudą (czyli tyle razy więcej osób wybiera Komorowskiego niż Dudę) w głosowaniu tradycyjnym, oraz 3,31 dla głosowania aprobującego. Oznacza to, że przewaga Komorowskiego nad Dudą rośnie w głosowaniu aprobującym. Mamy więc do czynienia z ujawnieniem się pozytywnie nastawionego do Komorowskiego ukrytego elektoratu.

Slajd2

Inaczej jest,  gdy chodzi o porównanie wyniku Komorowskiego i każdego z pozostałych kandydatów. W tych parach, w głosowaniu aprobującym Komorowski ma mniejszą przewagę niż w większościowym, co oznacza, że jako kandydat aprobowany traci na sile w porównaniu z pozostałymi (oprócz Dudy) kandydatami. Oczywiście, wszystkie przewagi Komorowskiego są znacznie większe od 1, więc na podstawie tego sondażu trudno określić kandydata, który wejdzie do drugiej tury.

Wśród pozostałych kandydatów po eliminacji Kowalskiego jako mającego śladowe liczby głosów tylko Jarubas nie ma wśród swoich przewag tych zbliżonych do 1 w głosowaniu aprobującym. Oznacza to, że pozostali kandydaci (Duda, Palikot, Ogórek i Korwin-Mikke) mogą być brani pod uwagę na bazie tego sondażu jako kandydaci do drugiej tury. Natomiast potencjalny wynik drugiej tury nie jest wcale oczywisty – zsumowane głosy aprobujące dla potencjalnych kontrkandydatów z II tury mają siłę zbliżoną do wyniku Komorowskiego.

 

[1] Głosowanie aprobujące (akceptujące, approval voting) polega na tym, że głosujący zaznacza te kandydatury, które na danym stanowisku akceptuje. Głosujący może zaznaczyć liczbę kandydatów wahającą się od 0 (może nie akceptować żadnego) do liczby równej liczbie wszystkich kandydatów (akceptuje wszystkich). Następnie zlicza się, ilu głosujących zaaprobowało danego kandydata – wygrywa ten kandydat, który zebrał najwie,cej „zaaprobowań”. Pełny opis i opracowanie teoretyczne znajdzie Czytelnik w pracy Bramsa i Fisburna „Approval Voting” (1982), w polskiej literaturze zaś w książkach Hołubca i Mercika (1992), Mercika (1999), Hamana (2003), czy artykule Sosnowskiej (1999).   Techniczną zaletą tej metody głosowania jest również to, że przeprowadza się je w jednej turze, uzyskując wyniki oddające coś więcej niż tylko pierwszą preferencję wyborców. Z perspektywy procesu podejmowania decyzji, z badań wiadomo, że metoda ta nie obciąża respondentów poznawczo bardziej niż proste głosowanie większościowe (Malawski, Przybyszewski i Sosnowska; 2011).

[2] Pomiar został przeprowadzony w dniach 7 – 10 lutego 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1008 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Zobacz inne artykuły >>>

.

562 komentarze to “Przewidywania wyników wyborów prezydenckich w badaniach”
 1. albi

  Polacy emigrują, bo w kraju nikt nie dał im perspektyw i szans na lepsze życie.

 2. judi bola

  this article is very good and also very useful for me and many people, I really hope you keep on doing good article like this. I also invite you to visit other good websites judi bola

 3. andreeuking

  the article very good and 1 also very useful for me and many people, I hope you keep on do good article. I also invite you to other websites idn poker

 4. dewapoker

  Pemilihan presiden Amerika Serikat adalah salah satu faktor yang berpengaruh tidak hanya pada pasar lokal tetapi juga
  ekonomi global. Peneliti harus lebih memperhatikan
  peristiwa politik dan bagaimana mereka memengaruhi pembangunan
  pasar lokal yang kompetitif di samping pengaruhnya terhadap
  ekonomi global

Trackbacks/Pingbacks

 1.  Projekcja wyników II tury w oparciu o głosowanie aprobujące | Tajniki Polityki
 2.  Analiza sondażu za pomocą metod głosowania aprobującego | Tajniki Polityki
 3.  My Homepage
 4.  International News
 5.  california cornhole
 6.  Qual è il numero?
 7.  Was ist das für eine Nummer?
 8.  Elektroversand
 9.  business setup consultants in dubai
 10.  kto to
 11.  książki jeździeckie
 12.  https://przedszkolelidzbark.pl/
 13.  vpn
 14.  http://funkymedia-opinie.pl/
 15.  buy igtv views
 16.  1p lsd
 17.  live sex cams
 18.  fun88
 19.  game danh bai doi tien mat
 20.  카지노 사이트
 21.  ca cuoc sbobet
 22.  pirate bay proxy list
 23.  Online Shopping
 24.  site
 25.  thuat ngu ca do bong da truc tuyen
 26.  Layla
 27.  bong da cuoc
 28.  soi keo thom toi nay
 29.  https://www.concretefloorpolisher.co.uk
 30.  Cannabis Oil
 31.  buy medical marijuana online
 32.  kinh nghiem choi sicbo
 33.  SEO
 34.  dominoqq
 35.  tipobetr,tipobetr.com,https://tipobetr.com
 36.  live sex cams
 37.  what is h prescription drug
 38.  ti so & ti le 2 in 1
 39.  vao 12 bet
 40.  vn 88
 41.  tempobet
 42.  child porn
 43.  gay porn
 44.  12betvn88
 45.  cac giai bong da tren the gioi
 46.  choi loto
 47.  https://best-123movies.com/
 48.  solarmovie.gallery
 49.  двухконтурный котел газовый
 50.  trust pharmacy canada
 51.  canadian pharmacy cialis
 52.  northwestpharmacy
 53.  keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html
 54.  https://gwertvb.mystrikingly.com/
 55.  canadian pharmacy cialis
 56.  https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07
 57.  chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19
 58.  https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/
 59.  https://pharmacy-online.yolasite.com/
 60.  kevasw.webgarden.com
 61.  62553dced4718.site123.me
 62.  https://seketu.gonevis.com/high-10-tips-with-order-medicine-online-1/
 63.  https://site128620615.fo.team/
 64.  canadian pharmacies online prescriptions
 65.  https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/
 66.  canadian pharmacycanadian pharmacy
 67.  fwervs.gumroad.com
 68.  buy cheap cialis on line
 69.  sasnd0.wixsite.comcialispostimpotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health
 70.  https://626106aa4da69.site123.me/blog/new-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg
 71.  buy cialis
 72.  hsoybn.estranky.skclankytadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html
 73.  pharmacy
 74.  https://kewertyn.wordpress.com/2022/04/27/expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution/
 75.  canadadrugs
 76.  https://heswcxc.wordpress.com/2022/04/30/online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one/
 77.  https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html
 78.  northwest pharmacy canada
 79.  626f977eb31c9.site123.mebloghow-google-is-changing-how-we-approach-online-order-medicine-1
 80.  https://canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com/
 81.  canada pharmacies online
 82.  https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1
 83.  https://deiun.flazio.com/
 84.  canadian pharmacy uk delivery
 85.  kerntyas.gonevis.comthe-mafia-guide-to-online-pharmacies
 86.  https://kerbnt.flazio.com/
 87.  canadian pharmacies online prescriptions
 88.  http://ime.nu/cialisonlinei.com
 89.  womed7.wixsite.compharmacy-onlinepostnew-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed
 90.  canadian medications
 91.  safe canadian online pharmacies
 92.  gewrt.usluga.me
 93.  pharmacy-online.webflow.io
 94.  canadian-pharmacy.webflow.io
 95.  site273035107.fo.team
 96.  https://site656670376.fo.team/
 97.  canadian pharmacy cialis
 98.  pharmacy
 99.  canadian pharmacy online 24
 100.  https://kawsear.fwscheckout.com/
 101.  pharmacies.bigcartel.com
 102.  canadian rx
 103.  https://gewsd.estranky.sk/clanky/drugstore-online.html
 104.  canada online pharmacy
 105.  viagra canada
 106.  canada online pharmacies
 107.  http://aonubs.website2.me/
 108.  buy viagra now
 109.  https://asebg.bigcartel.com/canadian-pharmacy
 110.  https://medicine-online.estranky.sk/clanky/understand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html
 111.  northwestpharmacy
 112.  https://disvaiza.mystrikingly.com/
 113.  https://swenqw.company.site/
 114.  https://kewburet.wordpress.com/2022/04/27/how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations/
 115.  https://kaswesa.nethouse.ru/
 116.  https://628f789e5ce03.site123.me/blog/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-canadian-pharmacies
 117.  https://canadian-pharmaceutical.webflow.io/
 118.  psy-
 119.  pamelaliggins.website2.me
 120.  projectio
 121.  moskva psiholog online
 122.  psy online
 123.  http://pharmacy.prodact.site/
 124.  Gz92uNNH
 125.  uels ukrain
 126.  ksorvb.estranky.skclankywhy-online-pharmacies-is-good-friend-to-small-business.html
 127.  best canadian mail order pharmacies
 128.  kwersv.proweb.cz
 129.  kwervb.estranky.czclankycanadian-government-approved-pharmacies.html
 130.  DPTPtNqS
 131.  qQ8KZZE6
 132.  D6tuzANh
 133.  SHKALA TONOV
 134.  Øêàëà òîíîâ
 135.  russianmanagement.com
 136.  chelovek-iz-90-h
 137.  https://sdtyli.zombeek.cz
 138.  kwsde.zombeek.cz
 139.  3Hk12Bl
 140.  3NOZC44
 141.  Canadian Pharmacies Shipping to USA
 142.  01211
 143.  tor-lyubov-i-grom
 144.  film-tor-2022
 145.  hd-tor-2022
 146.  hdorg2.ru
 147.  iercvsw.wordpress.com20220614canadian-pharmacies-the-fitting-manner
 148.  JXNhGmmt
 149.  Psikholog
 150.  netstate.ru
 151.  Link
 152.  62b2f636ecec4.site123.meblogcanadian-pharmaceuticals-online
 153.  62b2ffff12831.site123.meblogcanadian-pharmaceuticals-for-usa-sales
 154.  tor-lyubov-i-grom.ru
 155.  psy
 156.  chelovek soznaniye mozg
 157.  thefencefilm.co.ukcommunityprofilehswlux
 158.  bit.ly
 159.  anewearthmovement.orgcommunityprofilemefug
 160.  best canadian pharmacies online
 161.  canada viagra
 162.  herbsd.iwopop.com
 163.  cleantalkorg2.ru
 164.  http://kawerf.iwopop.com/
 165.  bucha killings
 166.  War in Ukraine
 167.  Ukraine
 168.  Ukraine news – live
 169.  The Latest Ukraine News
 170.  canadian pharmacy online 24
 171.  canadian pharmacy
 172.  www.formlets.comformstH7aROl1ugDpCHqB
 173.  canadian pharmacycanadian pharmacy
 174.  site
 175.  canadian pharmacy world
 176.  cialis.iwopop.com
 177.  canadian pharmacy viagra
 178.  canadian rx world pharmacy
 179.  stats
 180.  no 1 canadian pharcharmy online
 181.  hub.docker.comrepositorydockercanadianpharmacyspharmacies_in_canada_shipping_to_usa
 182.  Ukraine-war
 183.  movies
 184.  gidonline
 185.  https://canadianpharmacy.teachable.com/
 186.  https://agrtyh.micro.blog/
 187.  canadian pharmacy world
 188.  mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya
 189.  web
 190.  https://www.artstation.com/pharmacies
 191.  film.8filmov.ru
 192.  www.formlets.comformsFgIl39avDRuHiBl4
 193.  selaws.estranky.czclankycanadian-government-approved-pharmacies.html
 194.  video
 195.  https://kaswes.proweb.cz/
 196.  kvqtig.zombeek.cz
 197.  kwsedc.iwopop.com
 198.  canada drug
 199.  drugscanada.teachable.com
 200.  film
 201.  trust pharmacy canada
 202.  pharmacy canada
 203.  https://canadianpharmaceutical.bigcartel.com/canadian-pharmaceuticals-online
 204.  canadian pharmacys
 205.  https://hub.docker.com/r/pharmacies/online
 206.  Northwest Pharmacy
 207.  www.divephotoguide.comuserpharmacies
 208.  Northwest Pharmacy
 209.  canadian cialis
 210.  https://canadian-government-approved-pharmacies.webflow.io/
 211.  lasevs.estranky.czclankypharmaceuticals-online-australia.html
 212.  https://kawerc.proweb.cz/
 213.  https://pedrew.zombeek.cz/
 214.  canada pharmacies online prescriptions
 215.  https://londondrugscanada.bigcartel.com/london-drugs
 216.  canadapharmacy.teachable.com
 217.  safe canadian online pharmacies
 218.  https://swebas.livejournal.com/359.html
 219.  lawert.micro.blog
 220.  liusia-8-seriiaonlain
 221.  smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve
 222.  https://kawers.micro.blog/
 223.  filmgoda.ru
 224.  rodnoe-kino-ru
 225.  https://mewser.mystrikingly.com/
 226.  buy cialis germany
 227.  alewrt.flazio.com
 228.  https://buycialisonline.fo.team/
 229.  stat.netstate.ru
 230.  buy cialis pills
 231.  https://kasheras.livejournal.com/283.html
 232.  kwxcva.estranky.czclankycialis-20-mg.html
 233.  https://tadalafil20mg.proweb.cz/
 234.  owzpkg.zombeek.cz
 235.  lasweb.iwopop.com
 236.  buy cialis online safely
 237.  https://buycialisonline.teachable.com/
 238.  kalwer.micro.blog
 239.  my.desktopnexus.comBuycialisjournalcialis-without-a-doctor-prescription-38780
 240.  sY5am
 241.  www.divephotoguide.comuserbuycialisonline
 242.  hub.docker.comrtadalafil20mg
 243.  https://tadalafil20mg.webflow.io/
 244.  buy generic cialis online
 245.  buy cialis online no prescription
 246.  https://form.jotform.com/ogmyn/buycialisonline
 247.  buy cialis pills
 248.  buy cialis medication
 249.  buy cialis
 250.  kwenzx.nethouse.ru
 251.  dwerks.nethouse.ru
 252.  most reliable canadian pharmacies
 253.  linktr.eeonlinepharmacies
 254.  https://telegra.ph/Reputable-canadian-pharmaceuticals-online-08-12
 255.  https://graph.org/Pharmacies-in-canada-shipping-to-usa-08-12
 256.  canadian pharmacies online prescriptions
 257.  graph.orgSafe-canadian-online-pharmacies-08-12
 258.  https://linktr.ee/canadianpharmacies
 259.  buy viagra delhi
 260.  buyviagraonline.estranky.skclankybuy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html
 261.  buy viagra delhi
 262.  buy cheap viagra coupon
 263.  Dom drakona
 264.  JGXldbkj
 265.  aOuSjapt
 266.  noyano.wixsite.combuyviagraonline
 267.  https://buyviagraonlinet.wordpress.com/
 268.  buy viagra without a doctor's prescription
 269.  buy viagra online best price
 270.  https://buyviagraonline.estranky.cz/clanky/can-i-buy-viagra-without-prescription.html
 271.  https://buyviagraonline.proweb.cz/
 272.  buy viagra uk
 273.  jso7c59f304.iwopop.com
 274.  Usik Dzhoshua 2 2022
 275.  buyviagraonline.bigcartel.comviagra-without-a-doctor-prescription
 276.  buyviagraonline.teachable.com
 277.  buy viagra usa
 278.  graph.orgBuying-viagra-without-a-prescription-08-18
 279.  Dim Drakona 2022
 280.  TwnE4zl6
 281.  psy 3CtwvjS
 282.  buy cheap viagra no prescription
 283.  https://reallygoodemails.com/onlineviagra
 284.  https://viagraonline.estranky.sk/clanky/viagra-without-prescription.html
 285.  lalochesia
 286.  https://viagraonlineee.wordpress.com/
 287.  buy viagra online no prescription
 288.  viagraonlinee.livejournal.com492.html
 289.  https://onlineviagra.flazio.com/
 290.  onlineviagra.fo.team
 291.  https://www.kadenze.com/users/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales
 292.  canadian viagra
 293.  canadian pharmacy king
 294.  https://500px.com/p/canadianpharmaceuticalsonline
 295.  film onlinee
 296.  dailygram.comindex.phpblog1155353we-know-quite-a-bit-about-covid-19
 297.  programma peredach na segodnya
 298.  https://challonge.com/en/canadianpharmaceuticalsonlinemt
 299.  500px.complistofcanadianpharmaceuticalsonline
 300.  www.seje.gov.mzquestioncanadian-pharmacies-shipping-to-usa
 301.  online drug store
 302.  canadian drugs
 303.  https://pinshape.com/users/2441403-canadian-pharmaceuticals-online
 304.  https://www.scoop.it/topic/canadian-pharmaceuticals-online
 305.  https://reallygoodemails.com/canadianpharmaceuticalsonline
 306.  pinshape.comusers2441621-canadian-pharmaceutical-companies
 307.  pinshape.comusers2441621-canadian-pharmaceutical-companies
 308.  reallygoodemails.comcanadianpharmaceuticalcompanies
 309.  stromectol pills
 310.  stromectol dosage table
 311.  challonge.comenorderstromectoloverthecounter
 312.  buying stromectol
 313.  psycholog-v-moskve.ru
 314.  psycholog-moskva.ru
 315.  https://www.seje.gov.mz/question/order-stromectol-over-the-counter-6/
 316.  canadajobscenter.comauthorbuystromectol
 317.  Canadian Pharmacy USA
 318.  canadian pharcharmy online
 319.  canadianpharmaceuticalsonline.bandcamp.comreleases
 320.  https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/
 321.  best canadian pharmacy
 322.  https://aoc.stamford.edu/profile/Stromectol/
 323.  3qAIwwN
 324.  https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/order-stromectol-over-the-counter-10/
 325.  stromectol tablets
 326.  www.provenexpert.comorder-stromectol-over-the-counter12
 327.  stromectol tablets uk
 328.  video-2
 329.  buy ivermectin fitndance
 330.  buy stromectol uk
 331.  sezons.store
 332.  ivermectina dosis
 333.  web904.comstromectol-buy
 334.  stromectol brasilien
 335.  socionika-eniostyle.ru
 336.  https://glycvimepedd.bandcamp.com/releases
 337.  psy-news.ru
 338.  https://canadajobscenter.com/author/ereswasint/
 339.  https://aoc.stamford.edu/profile/hispennbackwin/
 340.  https://bursuppsligme.bandcamp.com/releases
 341.  https://pinshape.com/users/2461310-canadian-pharmacies-shipping-to-usa
 342.  https://pinshape.com/users/2462760-order-stromectol-over-the-counter
 343.  pinshape.comusers2462910-order-stromectol-online
 344.  500px.com/p/phraspilliti
 345.  000-1
 346.  3SoTS32
 347.  3DGofO7
 348.  web904.comcanadian-pharmaceuticals-for-usa-sales
 349.  500px.compskulogovid?view=groups
 350.  https://500px.com/p/bersavahi/?view=groups
 351.  reallygoodemails.comcanadianpharmaceuticalsonlineusa
 352.  canadian pharmacies online prescriptions
 353.  https://sanangelolive.com/members/pharmaceuticals
 354.  canadian pharmacy king
 355.  canadian drugstore
 356.  buyersguide.americanbar.orgprofile4206420
 357.  experiment.comuserscanadianpharmacy
 358.  slides.comcanadianpharmaceuticalsonline
 359.  challonge.comesapenti
 360.  https://challonge.com/gotsembpertvil
 361.  challonge.comcitlitigolf
 362.  order-stromectol-over-the-counter.estranky.czclankyorder-stromectol-over-the-counter.html
 363.  https://soncheebarxu.estranky.cz/clanky/stromectol-for-head-lice.html
 364.  https://lehyriwor.estranky.sk/clanky/stromectol-cream.html
 365.  https://dsdgbvda.zombeek.cz/
 366.  stromectol order online
 367.  wwwi.odnoklassniki-film.ru
 368.  https://www.myscrsdirectory.com/profile/421708/0
 369.  supplier.ihrsa.orgprofile4217170
 370.  https://wefbuyersguide.wef.org/profile/421914/0
 371.  canadian pharmacy viagra
 372.  https://moaamein.nacda.com/profile/422018/0
 373.  trust pharmacy canada
 374.  canadian pharmacy cialis
 375.  https://sanangelolive.com/members/canadianpharmaceuticalsonlineusa
 376.  https://sanangelolive.com/members/girsagerea
 377.  online canadian pharmacies
 378.  www.mojomarketplace.comuserCanadianpharmaceuticalsonline-EkugcJDMYH
 379.  https://seedandspark.com/user/canadian-pharmaceuticals-online
 380.  canada medication
 381.  most reliable canadian pharmacies
 382.  canada rx
 383.  rftrip.ru
 384.  search.seznam.cz?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 385.  sanangelolive.commembersunsafiri
 386.  https://duckduckgo.com/?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 387.  https://swisscows.com/en/web?query="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 388.  https://www.dogpile.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 389.  https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch
 390.  canadian pharmacies online prescriptions
 391.  www.bakespace.commembersprofileСanadian pharmaceuticals for usa sales1541108
 392.  https://www.qwant.com/?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 393.  canadian online pharmacies
 394.  www.infospace.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 395.  dolpsy.ru
 396.  https://headwayapp.co/canadianppharmacy-changelog
 397.  northwest pharmacies
 398.  canadian drugs
 399.  logarkomx
 400.  kin0shki.ru
 401.  stromectol effectiveness
 402.  3o9cpydyue4s8.ru
 403.  https://pinshape.com/users/2491694-buy-stromectol-fitndance
 404.  Bahiscom
 405.  Betmatik
 406.  Betist
 407.  Cratosslot.
 408.  discount stromectol
 409.  Betlike
 410.  Betebet
 411.  Mariobet
 412.  Tempobet
 413.  Tipobet
 414.  Klasbahis
 415.  Vdcasino
 416.  Casinoeuro
 417.  imajbet
 418.  imajbet giris
 419.  Sahabet
 420.  https://challonge.com/bunmiconglours
 421.  stromectol espana
 422.  stromectol india
 423.  1xbet
 424.  Bahigo
 425.  Bahis siteleri
 426.  En iyi bahis siteleri
 427.  Onwin
 428.  Kralbet
 429.  Tipobet Giriş
 430.  Betkolik
 431.  Casino Siteleri
 432.  Bettilt
 433.  Betasus
 434.  Dinamobet
 435.  Jojobet
 436.  Jojobet giriş
 437.  en güncel bahis siteleri
 438.  Hepsibahis
 439.  En güvenilir bahis siteleri
 440.  Marsbahis
 441.  Güncel bahis siteleri
 442.  stromectol treatment scabies
 443.  stromectol new zealand
 444.  motocom.codemosnetw5askmequestioncanadian-pharmaceuticals-online-5
 445.  edu-design.ru
 446.  tftl.ru
 447.  canadian pharmacy world
 448.  zencastr.com@pharmaceuticals
 449.  aleserme.estranky.skclankystromectol-espana.html
 450.  buy ivermectin
 451.  https://stromectoloverthecounter.wordpress.com/
 452.  buystromectol.livejournal.com421.html
 453.  stromectol medicine
 454.  https://search.lycos.com/web/?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"
 455.  Northwest Pharmacy
 456.  telegra.phOrder-Stromectol-over-the-counter-10-29
 457.  https://graph.org/Order-Stromectol-over-the-counter-10-29-2
 458.  brutv
 459.  https://orderstromectoloverthecounter.fo.team/
 460.  orderstromectoloverthecounter.proweb.cz
 461.  orderstromectoloverthecounter.nethouse.ru
 462.  canadian rx
 463.  https://demo.socialengine.com/blogs/2403/1227/canadian-pharmaceuticals-online
 464.  site 2023
 465.  https://pharmaceuticals.cgsociety.org/jvcc/canadian-pharmaceuti
 466.  https://taylorhicks.ning.com/photo/albums/best-canadian-pharmaceuticals-online
 467.  my.afcpe.orgforumsdiscussiondiscussionsreputable-canadian-pharmaceuticals-online
 468.  canada pharmacies online prescriptions
 469.  www.podcasts.comcanadian-pharmacies-shipping-to-usa
 470.  buy viagra now
 471.  https://soundcloud.com/canadian-pharmacy
 472.  https://peatix.com/user/14373921/view
 473.  prescription drugs without prior prescription
 474.  canadian pharmacy cialis
 475.  canadian pharmacies that are legit
 476.  online canadian pharmacies
 477.  https://www.homify.com/ideabooks/9099923/reputable-canadian-pharmaceuticals-online
 478.  https://medium.com/@pharmaceuticalsonline/canadian-pharmaceutical-drugstore-2503e21730a5
 479.  https://infogram.com/canadian-pharmacies-shipping-to-usa-1h1749v1jry1q6z
 480.  https://pinshape.com/users/2507399-best-canadian-pharmaceuticals-online
 481.  canadian drug
 482.  https://500px.com/p/maybenseiprep/?view=groups
 483.  https://challonge.com/ebtortety
 484.  canada online pharmacies
 485.  speedopoflet.estranky.skclankyinternational-pharmacy.html
 486.  https://dustpontisrhos.zombeek.cz/
 487.  buy viagra now
 488.  issuu.comlustgavalar
 489.  calendly.comcanadianpharmaceuticalsonlineonlinepharmacy
 490.  aoc.stamford.eduprofileuxertodo
 491.  https://www.wattpad.com/user/Canadianpharmacy
 492.  pinshape.comusers2510246-medicine-online-shopping
 493.  sitestats01
 494.  1c789.ru
 495.  cttdu.ru
 496.  500px.compreisupvertketk?view=groups
 497.  https://www.provenexpert.com/online-order-medicine/
 498.  canadian pharmacy king
 499.  obsusilli.zombeek.cz
 500.  canada rx
 501.  https://rentry.co/canadianpharmaceuticalsonline
 502.  tawk.tocanadianpharmaceuticalsonline
 503.  canadianpharmaceuticalsonline.tawk.helparticlecanadian-pharmacies-shipping-to-usa
 504.  sway.office.combwqoJDkPTZku0kFA
 505.  canadianpharmaceuticalsonline.eventsmart.com20221120canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales
 506.  suppdentcanchurch.estranky.czclankyonline-medicine-order-discount.html
 507.  aoc.stamford.eduprofiletosenbenlren
 508.  https://pinshape.com/users/2513487-online-medicine-shopping
 509.  1703
 510.  safe canadian online pharmacies
 511.  hdserial2023.ru
 512.  tadalafil tablets 20 mg
 513.  www.provenexpert.compharmacy-online
 514.  serialhd2023.ru
 515.  https://challonge.com/townsiglutep
 516.  matchonline2022.ru
 517.  Northwest Pharmacy
 518.  https://scisevitrid.estranky.sk/clanky/canada-pharmacies.html
 519.  brujagflysban.zombeek.cz
 520.  How do you know a man is impotent with kamagra amazon?
 521.  How many puffs of a vape is equal to one cigarette wellbutrin xl 300 mg generic?
 522.  pinshape.comusers2517016-cheap-ed-drugs
 523.  500px.compstofovinin?view=groups
 524.  www.provenexpert.combest-erectile-pills
 525.  bit.ly/3OEzOZR
 526.  bit.ly/3gGFqGq
 527.  erection pills
 528.  bit.ly/3ARFdXA
 529.  bit.ly/3ig2UT5
 530.  bit.ly/3GQNK0J
 531.  https://plancaticam.estranky.cz/clanky/best-drugs-for-ed.html
 532.  How much does it cost to buy phentermine or hoodia for weight loss?
 533.  https://piesapalbe.estranky.sk/clanky/buy-erectile-dysfunction-medications-online.html
 534.  https://wallsawadar.zombeek.cz/
 535.  What is a true love sildenafil 100mg buy online us?
 536.  prescription drugs without prior prescription
 537.  bep5w0Df
 538.  canadian pharmaceuticals online
 539.  https://en.gravatar.com/canadianpharmaceuticalcompanies
 540.  buy viagra online usa
 541.  www
 542.  online pharmacies
 543.  canadianpharmaceuticalsonline.doorblog.jparchives19385382.html
 544.  How do I spoil my wife where to get generic viagra online?
 545.  viagra canada
 546.  https://canadianpharmaceuticalsonline.publog.jp/archives/16846649.html
 547.  https://canadianpharmaceuticalsonline.livedoor.biz/archives/17957096.html
 548.  icf
 549.  24hours-news
 550.  rusnewsweek
 551.  uluro-ado
 552.  top rated online canadian pharmacies
 553.  Canadian Pharmacy USA
 554.  canadianpharmaceuticalsonline.bloggeek.jparchives16871680.html
 555.  Canadian Pharmacies Shipping to USA
 556.  canadadrugs

Skomentuj...